Thông tin về cuộc sống cho người nước ngoài trong TP Toyokawa(豊川市に住む外国人のためのくらしの情報)

更新日:2021年2月18日

Về Hiệp hội khu phố(町内会について)

Khi thiên tai・Khẩn cấp(災害・緊急時について)

Về Lương hưu・Phúc lợi(年金・福祉について)

Về Thuế・Bảo hiểm lao động(税金・労働保険について)

Về sức khỏe(健康について)

Sự khác nhau về Quy tắc sinh hoạt・Phong tục(生活のルール・習慣のちがい)

Về lớp tiếng Nhật (日本語教室について)

Liên hệ(問い合わせ先)


Tòa thị chính TP Toyokawa
Ban hợp tác quốc tế cư dân
Cửa sổ tư vấn dành cho người nước ngoài
Điện thoại 0533-89-2158